Czym jest TDS?

TDS rozwija się jako Total dissolved solids czyli całkowita ilość soli rozpuszczonych w wodzie. Sole są to związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim. Sole w wodzie traktowane są jako zanieczyszczenie. Są związkami, które przewodzą prąd i na tej podstawie można stosunkowo łatwo mierzyć stopień zanieczyszczenia wody. Należy jednak pamiętać, że różne sole mają różną przewodność elektryczną. Nie znając procentowego udziału poszczególnych soli trudno jest dokładnie wyznaczyć parametr TDS na podstawie wyłącznie pomiaru przewodności elektrycznej.

Współczynniki TDS

Dlatego dla uproszczenia pomiarów wprowadzono 3 współczynniki TDS. Mają one zastosowanie do najczęściej występujących w wodzie soli.

  • TDS KCl – całkowita ilość rozpuszczonych soli chlorku potasu. Współczynnik 0.5
  • TDS NaCl – całkowita ilość rozpuszczonych soli chlorku sodu. Współczynnik 0.46
  • TDS 442 – całkowita ilość rozpuszczonych soli dla mieszaniny 40% siarczan sodu, 40% wodorowęglan sodu, 20% chlorek sodu. Taka mieszanina najbardziej odpowiada naturalnej wodzie. Współczynnik 0.64.

Mierzenie TDS

Wszystkie przenośne mierniki TDS najpierw mierzą przewodność elektryczną a następnie konwertują wynik do ppm (parts per milion). Większość mierników ma możliwość wyboru współczynnika konwersji, jednak użytkownik najczęściej nie zna dokładnego składu chemicznego wody, a więc nie wie jakim współczynnikiem należy się posługiwać w danym przypadku. Najpopularniejszym współczynnikiem jest TDS 442, odnosi się do “naturalnej wody” i jest domyślnie ustawiony w większości mierników.

Kalkulator TDS

Zapraszamy do skorzystania z naszego darmowego konwertera online do zamiany TDS ppm na przewodność elektryczną. Aby przeliczyć jednostki wpisz wartość a następnie wybierz jednostkę wpisanej wartości. Konwersja nastąpi automatycznie